Szkody administracyjne

Przez szkody administracyjne należy rozumieć wszystkie szkody wynikające z działalności bądź zaniechania organów administracji publicznej. Do tej grupy należy zaliczyć:
 1. szkodę spowodowaną wydaniem ostatecznej decyzji niezgodnej z prawem lub wydanej na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
 2. szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji, gdy obowiązek jej wydania przewiduje przepis prawa;
 3. odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości – dokonanie wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego następuje w formie decyzji, która m.in. musi zawierać ustalenie wysokości odszkodowania. Wysokość odszkodowania ustalana jest poprzez sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę działającego na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego dość często stosowane odszkodowanie za wywłaszczenie jest zaniżane.
 4. opłatę planistyczną – W związku z wprowadzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez jednostki samorządu terytorialnego, nieruchomość może:
   a) stutracić wartość – istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od jednostki samorządu terytorialnego;
   b) zyskać na wartości – istnieje obowiązek uiszczenia opłaty planistycznej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
   c) powodować, iż korzystania z nieruchomości lub jej części w sposób zgodny z przeznaczeniem jest niemożliwe lub istotnie ograniczone – istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania od jednostki samorządu terytorialnego.
 5. opłata adiacencka – jest to opłata, którą właściciel lub użytkownik wieczysty musi zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonaniu infrastruktury technicznej np. wybudowanie wodociągu czy wybudowania lub modernizacja drogi. Przedmiotowa opłata jest ustalana w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie. Wysokość opłaty adiacenckiej zależy od wartości nieruchomości, która jest ustalana przez rzeczoznawców majątkowych działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego dość często wysokość opłaty adiacenkiej jest zawyżana.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 444539 osób