Szkody konsumenckie

Konsumenci jako podmioty słabsze w relacji z przedsiębiorcami, którzy są reprezentowani przez prawników, mogą ponieść szkodę w wyniku celowego działania przedsiębiorców. Do takich działań należy zaliczyć:
  1. stosowanie przez przedsiębiorców niedozwolonych klauzul umownych – przez co należy rozumieć wzorce umowne przedstawiane przez przedsiębiorców konsumentom, którzy jako podmioty słabsze nie mogą ich zmienić na swoją korzyść;
  2. wytworzenie lub wprowadzanie do obrotu produktów niebezpiecznych – przez produkt niebezpieczny należy rozumieć rzecz ruchomą, chociażby została ona połączona z inną rzeczą. Ponadto za produkt uważa się zwierzęta oraz energię elektryczną.
W przypadku wystąpienia szkody konsument może wystąpić względem przedsiębiorcy o naprawę powstałej szkody, która może polegać na przywróceniu stanu poprzedniego lub zapłaty stosownej kwoty pieniężnej. Należy wskazać, iż to konsument dokonuje wyboru sposobu naprawienia szkody.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 444535 osób