Szkody osobowe

W przypadku wystąpienia szkody osobowej istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania raz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Powyższe zostało uregulowane w art. 444 i 445 kodeksu cywilnego. I tak w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Tym samym obejmuje ono między innymi:
 1. koszty zakupu leków;
 2. koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji;
 3. koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych;
 4. koszty konsultacji u wybitnych specjalistów;
 5. koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych;
 6. koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia;
 7. koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez;
 8. koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu;
 9. koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.
Ponadto osobie, która została poszkodowana przysługuje roszczenie o ustalenie:
 1. renty na zwiększone potrzeby;
 2. renty z tytułu utraconego dochodu.
Jednocześnie w przypadku uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie zadośćuczynienia występuję dość często, gdyż uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia łączy się najczęściej z doznaniem przez poszkodowanego krzywdy (tj. cierpienia fizyczne oraz psychiczne). Zleży ono od okoliczności konkretnej sprawy oraz osoby poszkodowanego.

Z dotychczasowego doświadczenia w kontaktach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi wynika, iż dokonują one znacznego zaniżenia wysokości wypłacanego odszkodowania jak również zadośćuczynienia. Dlatego samodzielna próba załatwienia tego typu sprawy może zakończyć się uzyskaniem odszkodowania oraz zadośćuczynienia niewspółmiernie niskiego do poniesionej szkody oraz krzywdy.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 425135 osób