Szkody sądowe

Obecnie dość często dochodzi do powstania tak zwanych szkód sądowych, które w głównej mierze są wynikiem niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organów władzy państwowej przy wykonywaniu władzy publicznej. W takich wypadkach odpowiedzialność zgodnie z art. 417 kodeksu cywilnego ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Przedmiotowe sprawy są dość zawiłe i trudne dla osób poszkodowanych ze względu na fakt, iż aby je pozytywnie rozwiązać trzeba posiadać szczegółową wiedzę prawniczą. Dlatego nasza firma przy dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkód sądowych współpracuje z renomowanymi kancelariami prawniczymi.

Do szkody sądowej może dojść przez:
  1. wydanie akt normatywnego, który jest niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  2. wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnej z prawem lub wydanej na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  3. niewydajnie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa;
  4. niewydajnie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 439189 osób